گمرک

گمرک (به زبان انگلیسی Customs) سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات کالا ، صادرات کالا ، جا به جایی یا انبار کردن کالا و ترخیص کالا است. این واژه همچنین به هنگام اشاره به هر بخشی از سازمان گمرک یا دفاتر اصلی یا تابعه آن به کار می رود.

این واژه همچنین به صورت صفت در ارتباط با مامورین گمرک، حقوق و عوارض یا بازبینی کالا ، نظارت بر ترخیص کاران و حق العمل کاران و کارگزاران یا هر امر دیگری در حوزه ی گمرک به کار می رود. ( مامور گمرک، حقوق گمرک، اداره ی گمرک و اظهارنامه گمرکی و شرکت ترخیص کار گمرکی )

در تمام کشورهای جهان، بدون استثنا، گمرک به لحاظ وظایف حاکمیتی در زمره ی سازمانهای دولتی و به لحاظ وظایف بزرگی که دارد، دارای اهمیت است.

وظابف گمرک

– وصول عواید یا درآمدهای گمرکی
– حصول اطمینان از اجرایی دقیق مقررات و سیاست های ناظر به بازرگانی خارجی
– نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات کالا ، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا از هر لحاظ به ویژه، مجوز بهداشت ، مجوز استاندارد ، و نظایر آن به طور حتم غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی است.

عموماً وظایف دیگری مثل نگهداری کالا، خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری کالا و از این قبیل به بخش خصوصی واگذار می شود، که در هرحال این مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک به فرض اینکه متعلق به گمرک باشد هستند.

نقاط یا قسمت هایی از سرزمین که تحت عنوان « مناطق آزاد » خوانده می شوند و در خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند، از این قاعده خارج است، و ممکن است خود تشکیلات مشابهی داشته باشند، به هر صورت اگر قرار باشد از این مناطق به داخل قلمرو گمرکی یا برعکس کالاهایی وارد یا خارج شود، گمرک حد فاصل سرزمین اصلی قلمرو گمرکی و منطقه آزاد به انجام همان وظایف که اشاره شد خواهد پرداخت.

اصطلاحات و مفاهیم گمرکی

تشریفات گمرکی

به لاتین Customs Formalities ، تمامی عملیاتی که باید توسط اشخاص مربوط همچون ترخیص کار ان و حق العمل کار  به منظور رعایت مقررات قانون گمرک ایجاد شود. این تشریفات ممکن است شامل تشریفات مربوط به مقررات و مجوز بهداشت نباتی ، مجوز دامی ، مهاجرت ، ارز و مقررات صدور مجوز باشد. این تشریفات در ارتباط با رویه ها و روش های گوناگون گمرکی طبق عهد نامه کیوتو است.

مرز گمرکی

به لاتین Customs Frontier مرز یک قلمرو گمرکی است.

قانون گمرکی

قانون گمرکی (Customs Law) مقررات قانونی و آیین نامه ای مربوط به واردات کالا ، صادرات کالا ، جابه جایی یا انبار کردن و ترخیص کالا از گمرک است. که اعمال و اجرای آن به طور خاص به گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی که طبق اختیارات قانونی خود تنظیم می کند.

قانون گمرک به طور کلی شامل مقرراتی درباره موارد زیر است
  • وظایف، اختیارات و مسئولیت های گمرکی و همچنین حقوق و تعهدات مربوط به اشخاص ذی ربط و ترخیص کاران
  • رویه های گوناگون گمرکی، همرا با شرایط و تشریفات مربوط به اعمال آن ها
  • عوامل مربوط به اعمال حقوق و عوارض وارداتی و صادراتی
  • ماهیت و پیامدهای قانونی ناشی از تخلفات
  • راه و روش پژوهش خواهی

منطقه آبی گمرکی

منطقه آبی گمرکی (Customs Maritime Zone) منطقه دریایی تحت نظارت گمرک مطابق قوانین داخلی است. منطقه دریایی تحت نظارت سازمان ممکن است شامل منطقه ای باشد که تا قلمرو آبی ادامه داشته باشد.

شرکت ترخیص کارا همکار امین در زمینه امورات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک

برای انجام هر گونه امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرک می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. تجربه چندین ساله ما در این زمینه شما را در این مسیر یازی خواهد کرد.

ادارات گمرک

اداره پست

به لاتین Postal Service  یک موسسه خصوصی یا عمومی است دارای مجوز از طرف دولت که خدمات بین المللی بر اساس متون قانونی اتحادیه جهانی پست را که در حال حاضر نافذ می باشند، ارائه دهد.

اداره گمرک

به لاتین Customs Office واحد اداری گمر کی ذی صلاح برای انجام تشریفات گمر کی، و اماکن یا سایر مناطقی است که برای این منظور به وسیله ی مقامات ذی صلاح تایید شده است.

اداره گمرک مبدا

به لاتین Customs Office of Departure ، هر اداره گمرکی که در آن عملیات ترانزیت گمرکی آغاز می شود.

اداره گمرک مقصد

به لاتین Customs Office of Destination ، هر اداره گمرکی که عملیات ترانزیت گمرکی در آن جا پایان می پذیرد.

اداره گمرک سرراه

به لاتین Office En Route ، اداره گمرکی است که در جریان عملیات ترانزیت گمرکی، کالاها به آن وارد یا از آن صادر می شوند.

منبع: واژه نامه سازمان جهانی گمرک

World customs organization terminology