گمرک

گمرک (به زبان انگلیسی Customs) سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات کالا ، صادرات کالا ، جا به جایی یا انبار کردن کالا و ترخیص کالا است. این واژه همچنین به هنگام اشاره به هر بخشی از سازمان گمرک یا دفاتر اصلی یا تابعه آن به کار می رود.

این واژه همچنین به صورت صفت در ارتباط با مامورین گمرک، حقوق و عوارض یا بازبینی کالا ، نظارت بر ترخیص کاران و حق العمل کار های گمرک و کارگزار های گمرکی یا هر امر دیگری در حوزه ی گمرک به کار می رود. ( مامور گمرک، حقوق گمرک، اداره ی گمرک و اظهارنامه گمرکی و شرکت ترخیص کار گمرکی ) . در تمام کشورهای جهان، بدون استثنا، گمرک به لحاظ وظایف حاکمیتی در زمره ی سازمانهای دولتی و به لحاظ وظایف بزرگی که دارد، دارای اهمیت است.

شرکت ترخیص کارا با توجه به تجربه و دانش علمی و عملی ترخیص کالا در گمرک توان ترخیص کالای وارداتی شما را از تمامی گمرکات کشور دارا می باشد. در ادامه اطلاعاتی از وضعیتی گمرکات کشور و ترخیصکالا از گمرک در اختیار شما قرار خواهیم داد.

گمرک

ترخیص کالا از گمرک بازرگان , ترخیص کالا از مرز بازرگان , ترخیص کالا از بازرگان - کارا
ترخیص کالا از گمرک سمنان , ترخیص کار سمنان , ترخیص از سمنان

شرکت بازرگانی واردات و صادرات کارا

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا در چین ،  واردات از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از ایتالیا ، واردات از اروپا و واردات از سایر مبادی با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان ما می توانید از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

آشنایی با برخی اصطلاحات گمرک

وظایف گمرک

– وصول عواید یا درآمدهای گمرکی
– حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات
– نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات کالا ، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا در گمرک از  هر لحاظ به ویژه، مجوز های واردات کالا مشتمل بر مجوز بهداشت ، مجوز استاندارد کالا ، و نظایر آن به طور حتم غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

عموماً وظایف دیگری مثل نگهداری کالا، خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری کالا و از این قبیل به بخش خصوصی واگذار می شود، که در هرحال این مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک به فرض اینکه متعلق به گمرک باشد هستند.

نقاط یا قسمت هایی از سرزمین که تحت عنوان « مناطق آزاد » خوانده می شوند و در خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند، از این قاعده خارج است، و ممکن است خود تشکیلات مشابهی داشته باشند، به هر صورت اگر قرار باشد از این مناطق به داخل قلمرو گمرکی یا برعکس کالاهایی وارد یا خارج شود، گمرک حد فاصل سرزمین اصلی قلمرو گمرکی و منطقه آزاد به انجام همان وظایف که اشاره شد خواهد پرداخت.

اصطلاحات و مفاهیم گمرکی

تشریفات گمرکی

به لاتین Customs Formalities ، تمامی عملیاتی که باید توسط اشخاص مربوط همچون ترخیص کار ان و حق العمل کار  به منظور رعایت مقررات قانون گمرک ایجاد شود. این تشریفات ممکن است شامل تشریفات واردات کالا مربوط به مقررات و مجوز ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی، مجوز بهداشت نباتی ، مجوز دامی ، مهاجرت ، ارز و مقررات صدور مجوز باشد. این تشریفات در ارتباط با رویه ها و روش های گوناگون گمرکی طبق عهدنامه کیوتو می باشد.

مرز گمرکی

به لاتین Customs Frontier مرز یک قلمرو گمرکی است.

قانون گمرکی

قانون گمرکی (Customs Law) مقررات قانونی و آیین نامه ای مربوط به واردات کالا ، صادرات کالا ، جابه جایی یا انبار کردن و ترخیص کالا از گمرک است. که اعمال و اجرای آن به طور خاص به گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی که طبق اختیارات قانونی خود تنظیم می نماید را شامل می گردد.

قانون گمرک به طور کلی شامل مقرراتی درباره موارد زیر است
  • وظایف، اختیارات و مسئولیت های گمرکی و همچنین حقوق و تعهدات مربوط به اشخاص ذی ربط و ترخیص کار های گمرک
  • رویه های گوناگون گمرکی، همراه با شرایط و تشریفات مربوط به اعمال آن ها
  • عوامل مربوط به اعمال حقوق و عوارض گمرکی در واردات کالا و صادرات کالا
  • ماهیت و پیامدهای قانونی ناشی از تخلفات
  • راه و روش پژوهش خواهی

منطقه آبی گمرکی

منطقه آبی گمرکی (Customs Maritime Zone) منطقه دریایی تحت نظارت گمرک مطابق قوانین داخلی می باشد. منطقه دریایی تحت نظارت سازمان ممکن است شامل منطقه ای باشد که تا قلمرو آبی ادامه داشته باشد.

ادارات گمرک

اداره پست

به لاتین Postal Service  یک موسسه خصوصی یا عمومی است دارای مجوز از طرف دولت که خدمات بین المللی بر اساس متون قانونی اتحادیه جهانی پست را که در حال حاضر نافذ می باشند، ارائه دهد. در خصوص ترخیص کالا از گمرک پست بیشتر بخوانید.

اداره گمرک

به لاتین Customs Office واحد اداری گمرکی ذی صلاح برای انجام تشریفات گمرکی، و اماکن یا سایر مناطقی است که برای این منظور به وسیله ی مقامات ذی صلاح تایید شده است.

اداره گمرک مبدا

به لاتین Customs Office of Departure ، هر اداره گمرکی که در آن عملیات ترانزیت گمرکی آغاز می شود.

اداره گمرک مقصد

به لاتین Customs Office of Destination ، هر اداره گمرکی که عملیات ترانزیت گمرکی در آن جا پایان می پذیرد.

اداره گمرک سر راه

به لاتین Office En Route ، اداره گمرکی است که در جریان عملیات ترانزیت گمرکی، کالاها به آن وارد یا از آن صادر می شوند.

منبع: واژه نامه سازمان جهانی گمرک

World customs organization terminology